ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРОЛЕВЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДПТНЗ

«Кролевецьке ВПУ»

____________ Т.В. Єфіменко

 

СТАТУТ

Ради учнівського самоврядування

ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище»

2018-2019

 навчальний рік

         1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           1.1.            Учнівське самоврядування професійно-технічного навчального закладу здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів України: Конституції України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», «ЗУ «Про громадські організації та відповідно до Статуту ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ».

          1.2.            Учнівське самоврядування пропагує конструктивні взаємовідносини з різноманітними громадськими організаціями, об’єднаннями, на принципах взаємоповаги та співробітництва; активно допомагає педагогічному колективу закладу у організації поза навчальної діяльності учнів.

         2.      МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

         2.1. Самореалізація членів ради самоврядування як лідерів на благо собі, своїм одноліткам, навчальному закладу, родині та суспільству.

           2.2. Захист  прав та інтересів учнівської молоді закладу на основі правил та норм, прийнятих у навчальному закладі.

         2.3. Формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я,  своїх обов’язків, навчальної діяльності, здобуття професійної кваліфікації.

           2.4. Сприяти реалізації  та розвитку здібностей і талантів учнів закладу.

         2.5.  Налагоджувати плідну взаємодію між учнівським колективом та колективом педагогів закладу.

      3.      СТРУКТУРА РАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

           3.1. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори учнів.

      3.2. .Керівні функції ради самоврядування виконує актив, які складається з обраних на загальних зборах голови ради та відповідальних у секторах.

       3.3.  Головою учнівського самоврядування може бути учень 2-3 курсу, якого обирають відкритим голосуванням на загальних зборах.

     3.4.Форми роботи секторів визначаються на засіданні активу ради самоврядування.

        3.5. Структура ради учнівського самоврядування представлена схемою (Додаток).

 

     4.   ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

     4.1.На зборах РС обираються голова ради учнівського самоврядування та секретар.

        4.2.Голова ради учнівського самоврядування є представником РС на засіданні Ради профілактики, стипендіальної комісії при обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю та поведінкою учнів.

        4.3. Секретар РС контролює виконання рішень РС, веде протоколи засідань і оголошує повідомлення, необхідні для роботи РС.

      4.4.  З метою вирішення завдань роботи РС створює сектори, роботи яких спрямована на навчальну, трудову, громадську, господарчу, культурно-масову та інформаційну роботу.

          4.5. Гласність роботи РС забезпечує оперативне доведення результатів роботи на загально училищних лінійках, засіданні старостату груп, загальних учнівських зборах.

 

5.      РАДА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЄ ПРАВО

5.1.            Рада учнівського самоврядування має право вносити пропозиції адміністрації закладу щодо покращення виховної роботи .

5.2.            Представляти інтереси та захищати права учнів закладу на педагогічній раді, раді профілактики, зборах учнів.

5.3.            Корегувати план роботи за необхідністю.

5.4.            Ухвалювати рішення з найважливіших питань громадського життя закладу в межах своєї компетенції.

 

6.      ОБОВ`ЯЗКИ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1.            Координація роботи активів навчальних груп, доведення до них конкретні завдання поза навчальної діяльності учнів..

6.2.            Контроль та відвідування навчальних та виробничих занять учнями, боротьба з пропусками без поважних причин.

6.3.            Організація та контроль за чергуванням та прибиранням території закладу.

6.4.            Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у навчальному закладі та гуртожитку.

6.5.            Сприяння розвитку творчих здібностей учнів закладу, зміцнення їхнього здоров’я,  формування свідомої громадської позиції, розвиток національної ідентичності та національної гідності.

6.6.            Звітування за проведену роботу перед загальними зборами учнів закладу.

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРОЛЕВЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДПТНЗ

«Кролевецьке ВПУ»

____________ Т.В. Єфіменко

«____» ________ 2018 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду учнівського самоврядування

 

       1.      Загальні положення.

     1.1.            Рада учнівського самоврядування (надалі РС) є виконавчим органом колективу учнів училища, завданням якого – активно сприяти  згуртованості учнів, формуванню в них свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків.

      1.2.            РС обирається на початку навчального року  відкритим голосуванням на загальних зборах учнів.

      1.3.            До складу РС обираються найбільш активні, дисципліновані учні, які користуються у однолітків авторитетом та довірою.

     1.4.            Кількість членів РС визначається загальними зборами з урахуванням чисельності навчальних груп.

      2.      Завдання та зміст роботи Ради учнівського самоврядування. 

   2.1. Основним завдання РС є різнопланова допомога керівництву училища, психологічній службі, педагогам та майстрам виробничого навчання у вирішенні питань щодо завершенні навчання та отриманні професії кожним учнем, глибоке засвоєння учнями необхідних знань, набуття професійної майстерності, формуванні активної та відповідальної громадянської позиції.

     2.2. З метою вирішення своїх завдань РС бере активну участь у поза навчальній виховній роботі, розвитку навичок самообслуговування в учнів, бережливого ставлення до суспільної власності, виконання правил внутрішнього розпорядку училища.

   2.3. Рада учнівського самоврядування бере участь у контролі відвідування занять учнями, бореться із запізненнями та пропусками занять без поважної причини, допомагає у організації облаштування та прибирання території закладу, бере активну участь у підготовці та проведенні масових загально училищних заходів, конкурсів, тематичних вечорів відпочинку, конкурсів професійної майстерності, реалізації молодіжних проектів та проведенні акцій.

   2.4. РС є активним членом Ради профілактики правопорушень серед учнів закладу та бере участь у її засіданнях..

        3.      Організація роботи Ради учнівського самоврядування.

   3.1. На зборах РС обираються голова ради учнівського самоврядування та секретар.

     3.2.Голова ради учнівського самоврядування є представником РС на засіданні Ради профілактики, стипендіальної комісії при обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю та поведінкою учнів.

    3.3. Секретар РС контролює виконання рішень РС, веде протоколи засідань і оголошує повідомлення, необхідні для роботи РС.

   3.4. З метою вирішення завдань роботи РС створює сектори, роботи яких спрямована на навчальну, трудову, громадську, господарчу, культурно-масову та інформаційну роботу.

    3.5. Гласність роботи РС забезпечує оперативне доведення результатів роботи на загально училищних лінійках, засіданні старостату груп, загальних учнівських зборах.

      4.      Взаємостосунки Ради учнівського самоврядування з адміністрацією та педагогічним колективом.

    4.1. Голова РС має право звертатися до адміністрації училища з молодіжними ініціативами щодо активізації  поза навчальної роботи  з учнями.

  4.2. Представники РС можуть звертатися до адміністрації, педагогічного колективу, майстрів виробничого навчання, психологічної служби закладу за консультацією, або необхідною допомогою у вирішенні організаційних питань.

    4.3. РС має право клопотати перед адміністрацією закладу та стипендіальною комісією про заохочення учнів, які беруть активну участь у громадському житті закладу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДПТНЗ

«Кролевецьке ВПУ»

________________ Т.В.Єфіменко

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Ради

учнівського самоврядування

________________  Муренко М.

 

 ЄДИНІ ВИМОГИ

до поведінки учнів на території

Державного професійно-технічного навчального закладу

«Кролевецьке вище професійне училище»

 

Правила поведінки учнів ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» встановлюють норми поведінки учнів у приміщенні та на території закладу. Права та обов’язки учнів визначаються Законом України «Про професійно-технічну освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу та цими єдиними вимогами до зовнішнього вигляду, поведінки учнів на уроках, під час перерви, на території закладу.

Правила розроблені з метою створення в навчальному закладі належних умов, які  сприятимуть  успішному навчанню та оволодінню учнями обраною професією, забезпечення повноцінного фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку особистості.

Єдині вимоги до поведінки учнів у закладі мають  за мету сприянню гармонійної, грамотної, свідомої дисциплінованої особистості, яка уособлює собою нове демократичне суспільство.

Питання, пов’язані із застосуванням даних вимог вирішуються адміністрацією закладу в межах, наданих їй повноважень, оскільки поведінка кожного учня формує суспільну думку про навчальний заклад і впливає на рівень довіри потенційних учнів, ділових партнерів, замовників та роботодавців, на їх бажання співпрацювати із закладом.

 

1. Загальні положення

1.1. Учень приходить до закладу за 10 хв. до початку занять, знімає верхній одяг, займає своє місце в аудиторії та готується до початку занять.

1.2. Одяг учня повинен бути чистим і охайни

1.3. Учні закладу виявляють повагу до старших, вітаються при зустрічі, поступаються дорогою.

1.4. Поза межами училища учні повинні поводитися так, щоб не ганьбити добре ім’я своїх батьків та свого навчального закладу.

1.5. Своєю поведінкою, успіхами у навчанні, активністю у громадському житті та трудовій діяльності, учні закладу повинні сприяти підтримці та укріпленню позитивного іміджу ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» як професійного (професійно-технічного) освітнього закладу.

           

2. Поведінка під час занять

 2.1. Під час занять учні повинні:

-          до дзвінка зайняти своє робоче місце, підготуватись до уроку;

-          встати на знак привітання, коли викладач або майстер виробничого навчання входить до аудиторії;

-          уважно слухати викладача, виконувати його вказівки;

-          якщо учень хоче задати питання або дати відповідь на питання він повинен підняти руку;

-    за необхідності вийти під час занять учень повинен попросити дозволу викладача;

-          повідомляти причину відсутності на заняттях.

2.2. Учні можуть покинути аудиторію тільки тоді, коли викладач оголосить про закінчення уроку.

2.3. Учням суворо забороняється:

-          запізнюватися на уроки;

-          займатись під час уроку сторонніми справами;

-          приходити до училища в спортивному одязі (крім уроку фізичної культури);

-          знаходитись в навчальному приміщенні у верхньому одязі, якщо температурний режим у нормі;

-          без дозволу викладача чи майстра в/н йти з училища до закінчення занять;

-          пропускати заняття без поважних причин;

-          користуватися мобільним телефоном під час теоретичних занять та виробничого навчання.

 

3. Поведінка під час проходження виробничого навчання

в майстернях училища

3.1. Під час виробничого навчання:

-          учні заходять до майстерні в супроводі майстра виробничого навчання;

-       учень завчасно займає своє робоче місце і готується до початку занять, виконує всі вказівки і завдання майстра в/н; дотримується правил техніки безпеки;

-          учні підтримують чистоту на робочому місці;

-          по закінченні занять у виробничій майстерні учень прибирає робоче місце і залишає територію майстерні тільки у супроводі майстра в/н.

       3.2. Учням під час виробничого навчання суворо забороняється:

-          заходити чи виходити з території майстерні без майстра в/н в разі відсутності перепустки;

-          заносити на територію майстерні спиртні напої, фото - відеотехніку та інші речі, не пов’язані із виробничим навчанням;

-          залишати своє робоче місце без дозволу майстра в/н чи іншої відповідальної особи;

-          виносити  з  майстерні матеріальні   цінності  та  предмети виробництва;

 

4.  Поведінка до початку занять,

на перервах і після закінчення занять

           

4.1. Після дзвінка учень повинен навести порядок на робочому місці і вийти з аудиторії.

4.2. Виконувати вимоги викладачів, майстрів виробничого навчання та чергових по закладу.

4.3. Підтримувати чистоту та порядок у коридорах та на території училища, бережно ставитись до майна закладу, поважати права інших учні.

4.4. Знаходячись в їдальні виконувати вимоги чергового майстра, дотримуватись черги під час отримання обідів, дотримуватись правил особистої гігієни до та під час вживання їжі, прибрати стіл після вживання їжі.

4.5. Після закінчення занять чергові згідно графіку проводять прибирання аудиторії.

4.6. Учням суворо забороняється:

-          палити та приносити до училища тютюнові вироби, сірники, запальнички;

-          приносити та вживати спиртні напої, наркотичні речовини;

-          бігати по коридорах, східцях під час перерви;

-          використовувати ненормативну лексику і жести, шуміти, заважати навчанню інших учнів;

-          смітити, псувати майно закладу або інших учнів.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Відсутність учнів закладу на теоретичному та практичному заняттях  допускається тільки з причин:

  • хвороба (підтверджено довідкою);
  • наказ або розпорядження про звільнення від занять;
  • заява про відпустку завірена, майстром виробничого навчання та заступником з НВР;

5.2. Заборонено приносити до училища предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу (зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики).

5.3. Заборонено без дозволу викладачів залишати територію училища під час занять.

5.4. Знаходячись в коридорах училища, необхідно поводити себе так, щоб не заважати іншим. Варто йти, притримуючись правої сторони. У дверях не намагатись у будь-якому випадку пройти першим. Пропусти вперед викладачів, майстрів та інших старших, навіть якщо вони вам незнайомі. Юнаки повинні пропустити спочатку дівчат. Не створювати штовханини на сходах та не бігати по них.

5.5. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконні.

5.6. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

5.7. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, наочними посібниками, учні повинні точно виконувати вказівки викладача або майстра виробничого навчання, а також дотримуватись правил з охорони праці. У випадку виходу з ладу обладнання, інструменту, вимірювальних приладів, учень повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу.

5.8 За порушення правил та єдиних вимог до поведінки  до учнів можуть бути застосовані наступні міри виховного впливу:

- оголошення зауваження

- оголошення догани наказом по закладу

- розгляд поведінки учня на засіданні Ради профілактики закладу або педагогічної ради

- письмове повідомлення батьків щодо порушень учнями єдиних вимог

5.9. У випадку, коли в результаті умисних дій, що порушують правила і вимоги майно закладу пошкоджено учень несе матеріальну відповідальність у межах норм, встановлених чинним законодавством України.

5.10. Відрахування учнів із закладу відбувається за:

- академічну заборгованість

- порушення навчальної дисципліни (перешкоджання навчальному процесу, пропуск занять без поважної причини більш ніж 160 годин)

- не проходження державної кваліфікаційної атестації

- скоєння протиправних дій після вступу у силу вироку суду, яким учень засуджений до позбавлення волі або іншого покарання, що унеможливлює продовження навчання

- за власним бажанням

- за станом здоров’я

- у зв’язку з призовом на строкову військову службу.


П А М ' Я Т А Й!!!

 

Учнівське самоврядування - єдиний представник учнів закладу. Учнівське самоврядування складають всі учні училища.

Учнівське самоврядування - це така організація учнів, що не залежить від адміністрації та будь - яких партій чи політичних угрупувань. Учні самі вирішують, чим буде займатися самоврядування. Самоврядування   представляє   інтереси   учнів   перед   педагогами, батьками та адміністрацією. Через свою діяльність самоврядування впливає на діяльність закладу, бере участь в прийнятті рішень, що стосуються його.

Самоврядування - це демократична організація: учні обирають своїх представників і беруть участь в складанні і реалізації програми роботи самоврядування.

 

Отже, Учнівське Самоврядування не фікція, якщо воно :

- займається реальними проблемами учнів і приймає реальні рішення;

- представляє всіх учнів закладу;

- має право називатися демократичним (тобто учні вільно і самостійно обирають своїх представників, беруть участь в підготовці й реалізації програми самоврядування).

Склад учнівського самоврядування

                                  на 2016–2017 навчальний рік

 

Голова УР

Сніда Алла

Заступник голови УР

Свердлова Інна

Радник інтелектуального центру

Басанець Яна

Радник центру дисципліни і порядку

Пилипенко Дмитро

Радник шефського центру

Лявенко Наталія

Радник центру здорового способу життя

Шлісере Анна

Радник інформаційного центру

Бабич Анна

Радник центру молодіжного дозвілля

Мірошниченко Анастасія

Голова УР

Заступник голови УР

Радник інтелектуального центру

Радник центру дисципліни і порядку

Радник шефського центру

Радник центру здорового способу життя

Радник інформаційного центру

Радник центру молодіжного дозвілля

ЗВІТ

про виконання плану роботи учнівського самоврядування 

ДПТНЗ "Кролевецьке ВПУ" за І семестр 2016-2017 н.р.

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

1.

Вибори органів учнівського самоврядування в групах та загально училищних

Вересень

2.

Робота учнівського старостату

протягом семестру

3.

Робота волонтерського загону

протягом семестру

4.

Випуск стіннівок:

До Дня вчителя;

Голодомор очима молоді;

СНІД і наркоманія – політ у безодню;

До Нового року і Різдва Христового;

 

жовтень

листопад

грудень

грудень

 

5.

Тематичні акції :

До Міжнародного Дня людей похилого віку (01.10);

до Дня пам'яті жертв Голодомору (24.11)

До Міжнародного дня інвалідів (03.12);

До Дня боротьби зі СНІДом (01.12);

 

 

                                                                       жовтень

листопад

грудень

грудень

 

 

6

Організували надання допомоги в організації підготовки та провели святкову танцювальну програму, присвячену Дню студента

листопад

7

Організували виставку-конкурс на кращу листівку "Голодомор очима молоді"

листопад

8

Організували за забезпечили участь учнів закладу в акції "Запали свічку пам’яті"

листопад

9

Разом з заступником директора з НВР та черговим майстром організовувати рейди перевірки відвідування учнями занять

постійно

10.

Організовувати рейди-перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм та дотримання правил проживання проживаючими гуртожитку (разом із комендантом, вихователями та заступником директора з НВР)

щомісяця

11.

Організовувати рейди по недопущенню тютюнопаління на території закладу

постійно

12.

Організували та провели благодійну акцію "Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас"

грудень

13.

Організували виставку інформаційних бюлетенів з метою агітації здорового способу життя

грудень

14.

Організували серед учнів закладу благодійну акцію "Подаруй іграшку дитині" 

грудень

15.

Допомогли в організації та проведенні святкової новорічної дискотеки

грудень

16.

Провели збори членів учнівського самоврядування по підведенню підсумків результатів роботи за І півріччя

січень

                                                                                               

      

                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                             Директор ДПТНЗ

                                                                             «Кролевецьке ВПУ»

                                                                              __________ Т. В. Єфіменко

                                                                                                                                                                                                                    «_____»_________ 20___ р.

 

План

роботи учнівського самоврядування

ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»

на  2015-2016 н. р.

 п/п

Зміст заходів

Дата виконання

Хто організатор

1

Засідання ради самоврядування

Знайомство з планом роботи  учнівського самоврядування, положенням, функціями, завданням.

Надання допомоги з питань прав та обов’язків учнів закладу

вересень

 

 

 

 

 

постійно

Голова самоврядування

Заступник директора з НВР

 

Голова самоврядування

 

2

Рейди перевірки санітарного стану кабінетів, майстерень, закріпленої території та кімнат в гуртожитку

четвер щотижня

Контролери порядку

3

Випуск тематичних стіннівок, інформаційних листів, створення декорацій до свят.

Організація спортивних змагань в школі та проведення товаристських зустрічей

Залучення учнів до художньої та технічної творчості, організація дозвілля учнів

за планом

 

 

за планом

 

 

 

постійно

Редколегія ,

 

Культмасовий сектор

 

Старости груп

4

Конкурс стінних газет до дня Боротьби зі СНіДом

Організувати та провести благодійну акцію "Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас"

1 грудня

Культмасовий сектор

5

Організувати виставку-конкурс на кращу листівку "Голодомор очима молоді"

 

Організувати похід до міського краєзнавчого музею

листопад

 

 

 

 

травень

Культмасовий сектор

 

 

 

Культмасовий сектор

6

Підготовка до Новорічного свята та організація святкових газет

Організувати серед учнів закладу конкурс  «Краща  ялинка виконана своїми руками»

грудень

Редколегія

 

Культмасовий сектор

7

Проведення акції «Покинь курити сьогодні – адже модно не курити»

Організовувати рейди по недопущенню тютюнопаління на території закладу

Знайомство учнів з кримінальною відповідальністю молоді

лютий

 

 

постійно

 

 

 

жовтень

Редколегія, культмасовий сектор

Контролери порядку

 

 

 

Представники правоохоронних органів

8

Проведення екологічної акції. Прибирання території від сміття.

березень

квітень

Контролери санітарно-побутових питань

9

Збори учнівського самоврядування та засідання старостату

Аналіз підсумків успішності та відвідування занять з теоретичного та виробничого навчання

Контроль за навчальною та трудовою дисципліною учнів

 

 

щомісяця

Голова самоврядування

 

Старости груп

 

 

 

 

Старости груп

10

Шефська допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни

Соціальний контроль та соціальний супровід дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Взяти участь в організації батьківських зборів

систематично

 

 

 

 

 

 

жовтень, квітень

Контролери соціальних питань

Старости груп

 

 

 

Старости груп

11

Підведення підсумків роботи за семестр та рік

січень, червень

Голова самоврядування

                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                             Директор ДПТНЗ

                                                                                            «Кролевецьке ВПУ»

                                                                                             ________ Т. В. Єфіменко

                                                                                            «_____»______ 20___ р.

 

Статут учнівського самоврядування

ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»

 

1.     Загальні положення

 

1.1    Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів з метою вироблення в них почуття господаря навчального закладу, групи, уміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

1.2     Основні завдання учнівського самоврядування:

-        забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

-        забезпечення виконання ними своїх обов’язків;

-        сприяння навчальній та виховній діяльності;

-        створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

1.3     Самоврядування має двоступеневу структуру – загально училищну і групову із чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування груп із загально училищними, що повинно знаходити своє відображення у підпорядкуванні перших останнім, також у консультативному педагогічному керівництві органами учнівського самоврядування обох рівнів з боку учнівського колективу училища.

 

2.     Структура учнівського самоврядування

Учнівська рада (далі УР)

 

            Законодавчий  та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам та центрам.

Загальні збори:

            Вибори координаті первинних колективів училища (груп) до УР, звіти, збори первинних колективів (груп), вибори членів УР по 6 центрах.

 

3. Учнівська рада:

 

-        голова УР, заступник голови УР

-        радник інтелектуального центру

-        радник центру дисциплін і порядку

-        радник шефського центру

-        радник центру здорового способу життя

-        радник інформаційного центру

-        радник центру молодіжного дозвілля

 

4.           Перелік доручень членів УР

 

4.1.          голова УР:

-        організує діяльність УР відповідно до плану роботи училища, рішень УР ;

-        організує навчання радників;

-        систематично проводить збір УР;

-        представляє інтереси учнів на рівні педколективу та батьківського комітету;

-        взаємодіє із класними керівниками, майстрами, заступником директора з виховної роботи, представником міської ради учнівського самоврядування.

4.2.          Заступник голови УР:

-        у відсутність голови УР виконує його обов’язки, здійснює контроль за виконанням доручень членів УР;

-        відповідає за ведення документації УР;

-        організовує навчання УР;

-        взаємодіє між організатором виховної роботи та головою УР.

4.3.          Радник інтелектуального центру:

-        у взаємодії з головою УР та заступником директора з навчальної роботи планує свою роботу;

-        бере участь в організації та проведенні пізнавальних заходів;

-        звітує перед УР про участь учнів у роботі творчих гуртків та об’єднань центру

4.4.          Радник центру дисциплін і порядку:

-        у взаємодії з головою УР, педагогом-організатором та заступником директора з виховної роботи планує роботу центру;

-        сприяє підвищенню рівня культури поведінки;

-        координує роботу центрів груп дисципліни і порядку;

-        звітує перед УР про участь учнів в роботі центру.

4.5.          Радник шефського центру:

-        у взаємодії є головою УР, педагогом-організатором та класними керівниками планує свою роботу;

-        піклується про співпрацю між групам;

-        проводить навчання членів центру УР та контролює її роботу;

-        звітує перед УР про участі учнів в роботі центру.

4.6.          Радник центру здорового способу життя:

-        у взаємодії з головою УР, викладачами фізвиховання, психологом та заступником директора з виховної роботи планує роботу;

-        сприяє підготовці та проведенню спортивно-оздоровчих заходів;

-        звітує перед УР про участь учнів у роботі центру;

4.7.          Радник інформаційного центру:

-        у взаємодії з головою УР, педагогом-організатором та заступником директора з виховної роботи планує роботу;

-        збирає та узагальнює інформацію з училищного життя;

-        відповідає за систематичність училищної преси;

-        звітує перед УР про участь учнів у роботі центру;

4.8.          Радник молодіжного центру:

-        взаємодії з головою УР, педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, планує роботу;

-        контролює систематичність екскурсійної краєзнавчої роботи;

-        відповідає за залучення учнів до гурткової роботи;

-        звітує перед УР про участь учнів в роботі центру.

 

5. Права членів УР

 

-        брати участь у роботі всіх напрямків учнівського самоврядування;

-        представляти інтереси учнів ;

-        співпрацювати з педагогічним колективом та батьківським комітетом;

-        проводити засідання, приймати рішення та виконувати їх;

-        Давати доручення учням і контролювати їх виконання.

 

6. Обов’язки членів УР

 

-        бути прикладом у навчанні і праці;

-        захищати інтереси учнів;

-        організовувати роботу центрів у колективах груп;

-        координувати і контролювати роботу в групах;

-        забезпечити життєдіяльність учнівського самоврядування в училищі;

-        організовувати підготовку та проведення загально училищних заходів, спрямованих на розвиток на розвиток особистості;

-        забезпечувати представництво учнівського самоврядування в училищі;

-        звітувати перед УР.

 

 

7. Основні напрямки УР

 

Центр:

Інтелектуальний

Мета:

Забезпечення простору для ініціативи, творчої самодіяльності учнів в навчально-пізнавальній діяльності.

Завдання:

Допомагати розвитку раціональних методів навчальної діяльності учнів, їх самоосвіти, брати участь у роботі предметних гуртків, декад, інших творчих засобів.

 

 

Центр:

Дисциплін і порядку.

Мета:

Піклування про виховання в учнів свідомої дисципліни.

Завдання:

Допомагати організації навчального процесу, товариської допомоги в навчанні (учні-консультанти з різних предметів), ведення обліку відвідування, боротьба з прогулами та запізненнями, організація чергування по училищу, контроль якості чергування, нагляд за зовнішнім виглядом учнів, дисципліною на перервах, поведінкою учнів за місцем проживання, пропаганда норм культурної поведінки, правил етикету, піклування про вироблення та підтримку певних традицій учнівського життя, стилю і тону в колективі, дотримання дисципліни і порядку під час відвідування училищної їдальні, проведення виховних заходів (вечорів, дискотек, КВК та ін.)

 

 

Центр:

Здорового способу життя.

Мета:

Організація оздоровчо-просвітницької діяльності серед учнів, залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму, організація роботи з профілактики і подолання шкідливих звичок, організація психологічної взаємодопомоги.

Завдання:

Піклування про створення спортивних секцій, залучення до тренерської роботи батьків і старшокурсників-спортсменів, пропонування спортивних секцій і залучення учнів у ці секції, організація спортивних змагань в училищі, участь команд у міських, районних та обласних змаганнях, спортивні вечори, вікторини, зустрічі з відомими спортсменами, заохочення переможців та кращих спортсменів, піклування про рекламу проведенн6я спортивних змагань, висвітлення в училищній пресі, оформлення фото стендів.

 

 

Центр:

Інформаційний.

Мета:

Вивчення громадської думки учнів про училищне життя, створення інформаційного банку про життєдіяльність колективів, груп, рекламування діяльності центрів УР.

Завдання:

Збирання інформації про різні події училищного життя, висвітлення у стінній пресі, випуск училищної газети, проведення училищних конкурів газет, плакатів.

 

 

Центр:

Молодіжного дозвілля.

Мета:

Організація змістовного дозвілля підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвіллєвих програм.

Завдання:

Естетичне виховання учнів, розвиток художніх здібностей, організація роботи творчих гуртків, клубів, конкурсів  талантів, вечорів відпочинку, зустрічей з цікавими людьми, виставок художньої творчості, культпоходів, концертів, інформація про новини культурного життя в  мсті, влаштування обговорення побаченого, рекомендація радіо і телепередач з питань мистецтва культури, участь у художньому оформленні училища, організація та проведення вечорів, дискотек, шоу програм.

 

 

        Голова учнівського профкому                                                     С. М. Найденко

 

      Голова учнівського самоврядування                                                                    Д.Л. Боровик

        

 

             В училищі працює учнівське самоврядування, яке діє на рівні навчальних груп і гуртожитку, сприяє розвитку в учнів самостійності, ініціативи, творчої самореалізації особистості. За попередні роки створена структура, розроблено Положення про учнівську раду. Робота учнівського самоврядування здійснюється за напрямками: навчально-організаційний, культурно-масовий, волонтерський, національно-патріотичний, спортивний.

         Силами ради учнівського самоврядування разом із педагогами проводяться предметні тижні, випускаються тематичні газети, проводиться профорієнтаційна робота. Один із напрямів роботи – контроль за відвідуванням занять: старости груп ведуть рапортички, де викладачі фіксують явку та порушення дисципліни. Класні керівники, майстри виробничого навчання здійснюють щоденний аналіз пропусків та правопорушень, звітують про стан відвідування заступнику директора з навчально-виховної роботи. Стан відвідування занять щоденно аналізується директором навчального закладу на виробничих нарадах, висвітлюється у підсумкових семестрових наказах про навчально-виховний процес, проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до прогулів занять. При необхідності персональні справи учнів, які допускають прогули занять, розглядаються на засіданнях педагогічної ради у присутності батьків.