Модель управління

щодо планування освітнього процесу.

 

Планування є однією зі складових функцій управління освітнім процесом, яка полягає у визначення мети і завдань (на близьку і далеку перспективу), змісту заходів, що мають забезпечити реалізацію мети і завдань, прогнозуванні очікуваних результатів, в аналізі одержаних результатів та контролі за виконанням плану. Планування є однією з важливих умов успішності освітнього процесу, оскільки забезпечує цілеспрямовану діяльність усіх підрозділів училища.

За формою плануванню властива календарність (розподіленість училищних заходів на семестри, місяці, тижні). 

За терміном передбачення і реалізації дій планування діяльності училища поділяється на:

 Планування роботи

- річне

- поточне

Річне планування визначає основні завдання  по організації діяльності  закладу на  поточний навчальний рік. 

Планування роботи навчального закладу проводиться відповідно до „Положення про організацію навально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419.

План роботи на навчальний рік є первинним документом, що визначає основні напрями діяльності навчального закладу і проблеми, над якими працюватиме колектив та включає такі розділи:

Розділи річного плану роботи училища

 Вступ;

 Організаційні заходи;

 Теоретична підготовка;

 Професійно-практична підготовка;

 Виховна робота;

 Фізична підготовка;

 Контроль за організацією навчально-виробничого процесу;

 Методична робота;

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 Охорона праці;

 Удосконалення навчально-матеріальної бази;

 Професійно-орієнтаційна робота;

 Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність;

Основою для поточного планування є річний план роботи, на підставі якого складаються місячні плани роботи: організаційної, методичної, виховної, виробничої, фінансової тощо. Розроблено план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи.

Для складання річного плану створюються творчі групи.

 

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в училищі є:

 Робочі навчальні плани з професій

  Освітні програми з з підготовки кваліфікованих робітників

 Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів

 Перелік навчально-виробничих робіт з професій на семестр та на рік

 Плани виробничого навчання навчальних груп на місяць

 Плани навчально-виробничої діяльності на семестр

 Плани уроків теоретичного навчання

 Плани уроків виробничого навчання

 Розклад занять

 
Модель організації та управління  освітнім процесом.

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах №419.

Професійна підготовка кваліфікаційних робітників в освітньому закладі відбувається з професій: «Ткач ручного художнього ткацтва», «Кравець Закрійник», «Кравець», «Закрійник», «Вишивальник Кравець», «Перукар (перукар – модельєр) „Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник” , «Касир торговельної зали Продавець продовольчих товарів», «Продавець продовольчих товарів».

Навчальний процес в ВПУ здійснюється відповідно до розроблених робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Професійна (професійно-технічна) освіта у ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» включає:

 загальнопрофесійна   підготовку;

 професійно-теоретичну підготовку;

 професійно-практичну підготовку;

 додаткові компетентності.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, навчання на виробництві, виробничої практики. Уроки виробничого навчання проходять у майстернях училища, на робочих містах на виробництві. Виробнича практика проводиться на робочих містах  на виробництві.

 

 Основні форми теоретичного навчання

 - різні типи уроків

- лекції

- теоретичні семінари

- практичні семінари

- лабораторно практичні заняття

- індивідуальні заняття

- консультації

 

 Структура професійного навчання з професії

«Ткач ручного художнього ткацтва»

І-ІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «Ткач ручного художнього ткацтва  3 розряду»

ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «Ткач ручного художнього ткацтва  4 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

«Кравець Закрійник»

І - ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 2-3  розряду, 4 розряду»

 ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 5 розряду, закрійник 4, 5 розряду»

 

Структура професійного навчання з професії

«Кравець»

І-ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець 2 -3  розряду»

 ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «кравець  4 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

« Закрійник»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «закрійник 4, 5  розряду»

 

Структура професійного навчання з професії

«Вишивальник »

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «вишивальник 1, 2 розрядів»

ІІ - ІІІ  курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «вишивальник3 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

«Перукар (перукар – модельєр)»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «перукар, перукар 2 класу»

ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «перукар 1 класу, перукар-модельєр »

 

Структура професійного навчання з професії

«Муляр Штукатур Лицювальник-плиточник»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «муляр 2 -3 розряду»

ІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації:  штукатур 2 -3  розряду»

ІІІ курс

 Професійне навчання, отримання кваліфікації: «штукатур 4 розряду, лицювальник-плиточник 2-3 розряду»

 

Структура професійного навчання з професії

«Касир торговельної зали Продавець продовольчих товарів»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: « касир торговельного залу ІІІ, ІІ  категорії»

ІІ курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «продавець продовольчих товарів 3,4 розряду»

 

 Структура професійного навчання з професії

«Продавець продовольчих товарів»

І курс

Професійне навчання, отримання кваліфікації: «продавець продовольчих товарів 3,4 розряду»

  

Викладачі та майстри виробничого навчання використовують новітні педагогічні технології: проектні технології, ділові ігри, інтерактивні технології навчання. Педагоги розробляють сучасні дидактичні матеріали: робочі зошити, конспекти занять, опорні конспекти, методичні розробки, методичні рекомендації для ефективності навчального процесу. 

 Навчально-методичний супровід навчально-виробничого процесу

у ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»

В училищі проводиться навчально-методичний супровід освітнього процесу, а це планування, розробка й створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для забезпечення повного і якісного процесу навчання здобувачів освіти, що визначається відповідно до навчальних планів.

Запорука успішного управління освітнім процесом ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» є створення освітнього середовища, основні вимоги якого визначені такими положеннями:

 

ДИРЕКТОР – забезпечує оптимістичний дух діяльності здобувачів освіти та колективу

 ДИТИНА  - абсолютна цінність, особистість, котрій надається можливість бути собою.

 ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ – реалізує своє право на професійну освіту й різнобічний розвиток відповідно до своїх потреб, здібностей та можливостей.

 ВИКЛАДАЧ, МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ – реалізує свої професійні й особисті якості, культуру, організовує освітню діяльність. 

 ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ –працює у творчому режимі. Робота будується на основі партнерського співробітництва, взаємної вимогливості, поваги, довіри й атмосфери спільної радості й успіху.

 Виходячи із соціального замовлення, вимог ринку праці та замовників кадрів, батьків, стратегічною ціллю ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»  є прогнозована модель «образ випускника».

Проходження виробничої практики здобувачами освіти за професією "Кравець Закрійник"


Проходження виробничої практики здобувачами освіти за професією "Перукар (перукар-модельєр)"Проходження виробничої практики здобувачами освіти за професією "Муляр Штукатур Лицювальник-плиточник"Проходження виробничої практики здобувачами освіти за професією "Ткач ручного художнього ткацтва"


Проходження виробничої практики здобувачами освіти за професією "Касир торговельного залу Продавець продовольчих товарів"