Атестація – крок до творчості педагога

(Пам’ятка щодо атестації педагогічних працівників)

 

 

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій складено відповідно до пунктів 4.3.–4.6. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930.

 

 

 

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічного працівника

при присвоєнні йому кваліфікаційної категорії:

 • «спеціаліст»

-         повна вища освіта (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

-         здатність забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

-         знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

-         знання теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який викладає

-         використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі

-         вміння вирішувати педагогічні проблеми

-         вміння встановлювати контакт з учнями/вихованцями, їх батьками, колегами

-         дотримання педагогічної етики та моралі.

 

 • «спеціаліст другої категорії»

-         повна вища освіта (диплом спеціаліста або диплом магістра)

-         здатність забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

-         знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

-         знання теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який викладає

-         використання диференційованого та індивідуального підходу до учнів/вихованців

-         використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі

-         постійне вдосконалення свого професійного рівня

-         володіння сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективне застосування їх

-         впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес

-         обізнаність з основними нормативно-правовими актами про освіту

-         вміння вирішувати педагогічні проблеми

-         вміння встановлювати контакт з учнями/вихованцями, їх батьками, колегами, бути авторитетом для них

-         дотримання педагогічної етики та моралі.

 

 • «спеціаліст першої категорії»

-         повна вища освіта (диплом спеціаліста або диплом магістра)

-         здатність забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

-         вміння формувати в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

-         знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

-         знання теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який викладає

-         подання навчального матеріалу лаконічно, образно і виразно

-         використання диференційованого та індивідуального підходу до учнів/вихованців

-         володіння технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців

-         використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі

-         постійне вдосконалення свого професійного рівня

-         володіння сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективне застосування їх

-         впровадження інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес

-         використання методів компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу

-         обізнаність з основними нормативно-правовими актами про освіту

-         вміння вирішувати педагогічні проблеми

-         вміння аргументувати свою позицію та володіння ораторським мистецтвом

-         вміння встановлювати контакт з учнями/вихованцями, їх батьками, колегами, бути авторитетом для них

-         дотримання педагогічної етики та моралі.

 

 • «спеціаліст вищої категорії»

-         повна вища освіта (диплом спеціаліста або диплом магістра)

-         здатність забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

-         вміння формувати в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

-         активне впровадження форм і методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів/вихованців

-         володіння широким спектром стратегій навчання

-         застосування нестандартних форм проведення уроку

-         знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

-         знання теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який викладає

-         подання навчального матеріалу лаконічно, образно і виразно

-         використання диференційованого та індивідуального підходу до учнів/вихованців

-         володіння технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців

-         використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі

-         постійне вдосконалення свого професійного рівня

-         володіння сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективне застосування їх, поширення у професійному середовищі

-         впровадження передового педагогічного досвіду, оригінальних інноваційних ідей у навчально-виховний процес

-         внесення пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі

-         використання методів компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу

-         обізнаність з основними нормативно-правовими актами про освіту

-         вміння вирішувати педагогічні проблеми

-         вміння аргументувати свою позицію та володіння ораторським мистецтвом

-         вміння встановлювати контакт з учнями/вихованцями, їх батьками, колегами, бути авторитетом для них

-         дотримання педагогічної етики та моралі.

Алгоритм дій голови атестаційної комісії

за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

зі змінами і доповненнями відповідно до наказу

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

 

 1. До 20 вересня видається наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше п’яти осіб. У склад комісії обов’язково входить представник відповідних профспілкових органів. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися.    

 1. До 10 жовтня
 • ·        розглядаються списки працівників, що підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації з усіх предметів, які викладає педагог (ці списки подає керівник)
 • ·        розглядаються заяви педагогічних працівників:

-         про перенесення строку атестації

-         про позачергову атестацію

-         про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), ніж пропонує керівник

 • ·        розглядаються подання керівника або педради про позачергову атестацію:

-         на присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання

-         у разі зниження педпрацівником рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої. Це фіксується в протоколі засідання атестаційної комісії.

 1. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педпрацівників, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Видається відповідний наказ. Рішення про перенесення строку атестації може прийматися і в інший термін.

Графік проведення атестації дають на ознайомлення педпрацівникам під підпис.

 1. До 1 березня керівник подає атестаційній комісії характеристики про діяльність педпрацівників у міжатестаційний період. Це фіксується в протоколі засідання атестаційної комісії. Вимоги до характеристики прописані у п. 3.4. Типового положення.
 2. До 15 березня атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівників.

Шляхи вивчення педагогічної діяльності визначено у п. 3.3. Типового положення.

 1. До 20 березня педпрацівник ознайомлюється з характеристикою під підпис.
 2. Атестація педпрацівників здійснюється атестаційними комісіями в такі терміни:

І (училищного) рівня – до 1 квітня

ІІ (районного) рівня – до 10 квітня

ІІІ (обласного) рівня – до 20 квітня.

 1. У день засідання оформляється протокол (книга протоколів прошнурована, пронумеровані сторінки засвідчено печаткою, підписом директора). Засідання проводиться у присутності керівника.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника     (п. 3.6. Типового положення)

 • ·        рішення приймається простою більшістю голосів
 • ·        протокол атестаційної комісії підписується всіма членами атестаційної комісії

Члени атестаційної комісії можуть в письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу

 • ·        рішення комісії повідомляється педпрацівнику після засідання під підпис.
 1. Атестаційний лист (у 2-х примірниках) не пізніше трьох днів після атестації видається педпрацівнику під підпис.
 2. Видається наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань протягом 5-ти днів після засідання атестаційної комісії.
 3. Наказ у триденний строк доводиться до відома педпрацівника під підпис та надається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.
 4. Подання апеляції на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня здійснюється педагогом у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.
 5. Апеляцію атестаційна комісія розглядає у 2-тижневий строк та приймає відповідні рішення.